HCMUE English Department's Learning Management System

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP
LMS

Sinh viên cần có tài khoản để tham gia các khóa học trên LMS.
Username của tài khoản sinh viên có cú pháp:
k + [mã số sinh viên]

VD: k41.01.751.001 | k4501701001
(Chú ý, chữ k trước mã số sinh viên không viết hoa)

Các vấn đề liên quan đến tài khoản LMS, sinh viên liên hệ thầy Lê Nguyễn Như Anh (email: anhlnn@hcmue.edu.vn)

Các thầy cô giảng dạy ở khoa tiếng Anh nếu có nhu cầu sử dụng hệ thống LMS
vui lòng liên hệ thầy Lê Nguyễn Như Anh (email: anhlnn@hcmue.edu.vn)